NDPT

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་བཞིའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་འབྲས་བུ་ལྡན་པ་ཞིག་ཚོགས་ཤིང་།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་བཞིའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་འབྲས་བུ་ལྡན་པ་ཞིག་ཚོགས་ཤིང་།

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྥ་ཌིཀ་ནོ་མཱན་ཐེབས་རྩའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕྲད་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྥ་ཌིཀ་ནོ་མཱན་ཐེབས་རྩའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕྲད་

Read More

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་།

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཚོ་ཚོགས་པའི་གདན་ཞུས་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞིའི་ནང་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ཐོག་ཕབས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་འདིའི་དྲྭ་རྒྱུའི་ནང་བཀོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཐེངས་འདིའི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་གདན་ཞུ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་གྲུབ་གྱིས་ཧོན་སུར་རབས་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་ཡོད

Read More

སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་དང་གཏན་ཞུས་གནང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ ཚེས་༡༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྐུ་ངོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་།

Read More

སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བོད་མི་མང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དབུས་ས་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག  དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་སུ་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་འོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

Read More

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ལས་ཉིན་བཞི་པའི་གནས་ཚུལ།

༅། །འདི་གར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ལས་ཉིན་བཞི་པ་བསྐྱངས་གནང་སོང་།

Read More