རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་།

༄༅། ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན་དགེ་འདུན་ཚེ་འཕེལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་༢༩ བར་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *