ཚོགས་པ་ཁག་ནས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་ལ་ཆུ་རགས་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སྡེ་དགེ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་འཛུགས་ནན་པོ་བྱེད་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་པ་ཁག་ནས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་ལ་ཆུ་རགས་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *