སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་དང་གཏན་ཞུས་གནང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ ཚེས་༡༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྐུ་ངོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་།

Read More