སྦེལ་སྐོབས་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༨ཚེས་༡༤ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཚོགས་སྐོང་ཐོག་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ་དང་ཚོགས་གཞོན་ཀརྨ་གཡང་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་དབུས་རྒྱུན་གསར་པའི་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་ཞུགས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཀྱང་ཚོགས་ཡོད།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *