བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྥ་ཌིཀ་ནོ་མཱན་ཐེབས་རྩའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕྲད་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྥ་ཌིཀ་ནོ་མཱན་ཐེབས་རྩའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕྲད་

Read More