བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཚོ་ཚོགས་པའི་གདན་ཞུས་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞིའི་ནང་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ཐོག་ཕབས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་འདིའི་དྲྭ་རྒྱུའི་ནང་བཀོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཐེངས་འདིའི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་གདན་ཞུ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་གྲུབ་གྱིས་ཧོན་སུར་རབས་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་ཡོད

Read More

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་འོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽བཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

Read More