བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཐེངས་འདིའི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་གདན་ཞུ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཡོངས་ལེགས་གྲུབ་གྱིས་ཧོན་སུར་རབས་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་ཡོད

Read More