སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བོད་མི་མང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དབུས་ས་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་༼མང་གཙོ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག  དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་སུ་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

Read More